Cong van khan ve bao cao CSVC - Cấp Tiểu học

Cong van khan ve bao cao CSVC - Cấp Tiểu học
Lưu ý: Căn cứ vào các qui định hiện hành về điều kiện CSVC của trường đạt chuẩn quốc gia, các nhà trường kiểm tra, rà soát nhu cầu về CSVC còn thiếu, tổng hợp báo cáo theo mẫu và nộp báo về Phòng GD-ĐT bằng văn bản và file dữ liệu . Lịch nộp: 8 giờ ngày 09/9/2013. Người nhận: Đ/c Ngô Quang Trung - CV Phòng GD - ĐT