Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

03:52 +07 Thứ bảy, 23/03/2019

Menu chính

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 134
  • Tháng hiện tại: 3233
  • Tổng lượt truy cập: 1346483

Đăng nhập

Kế hoạch số: 345/PGD&ĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học và thcs năm học 2017-2018

Kế hoạch số: 345/PGD&ĐT về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học và thcs năm học 2017-2018

Số kí hiệu 345/PGD&ĐT
Ngày ban hành 23/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/08/2017
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục thường xuyên
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Ý Yên
Người ký Phạm Mạnh Tuân

Nội dung

           UBND HUYỆN Ý YÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

Số: 345/KH-PGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Ý Yên, ngày 23 tháng 8 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS
NĂM HỌC 2017-2018


Thực hiện công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG ngày 28/3/2016 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo; Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường tiểu học kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT và Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên CBQL trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học kèm theo Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT;
Thực hiện Kế hoạch 946/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường phổ thông, TT GDTX, thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, trên cơ sở tình hình thực tiễn các cấp học trong huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cấp tiểu học, THCS năm học 2017-2018 như sau:
I. Mục tiêu:
- CBQL cấp tiểu học, THCS trong huyện học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng và phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của cấp học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng đồng đều trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL thông qua các hoạt động chia sẻ, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo, học từ xa, học qua mạng Internet và phát huy tốt vai trò của của CBQL cơ sở giáo dục trong quá trình bồi dưỡng và công tác.
II. Kế hoạch cụ thể:
Thực hiện BDTX 3 nội dung theo quy định:
- Nội dung bồi dưỡng 1: Là các vấn đề đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp học áp dụng trong cả nước, bao gồm các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục nói chung và giáo dục theo các cấp học; yêu cầu về công tác quản lý giáo dục cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo từng năm học. Thời lượng 30 tiết/năm học.
- Nội dung bồi dưỡng 2: Là các vấn đề đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của các cấp học theo từng thời kỳ của tỉnh Nam Định, bao gồm các nội dung về phát triển giáo dục các cấp học; về quản lý việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các chương trình, dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học. Thời lượng 30 tiết/năm học.
- Nội dung bồi dưỡng 3: Là nội dung tự chọn trong Chương trình BDTX CBQL kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT. Thời lượng  60 tiết/năm học.
Kết quả BDTX của CBQL sẽ được tham gia vào quá trình đánh giá, phân loại công chức, viên chức hằng năm.
Những CBQL không hoàn thành chương trình BDTX sẽ không được xét thi đua trong năm học.
1. Kế hoạch BDTX CBQL các trường tiểu học: Phụ lục 1
2. Kế hoạch BDTX CBQL các trường THCS: Phụ lục 2
III. Địa điểm:
Các lớp tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức đặt tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện Ý Yên, Hội trường Nhà văn hóa huyện.
IV. Tài liệu:
- Nội dung 1 và nội dung 2: Sở GD&ĐT biên soạn và cung ứng tới các CBQL qua Phòng GD&ĐT.
Với các mô đun tự chọn của nội dung 3:
+ Đối với các lớp tập trung: Phòng GDĐT tổ chức cung ứng tài liệu cho các CBQL tại các lớp tập huấn;
 
+ Đối với nội dung tự học, tự bồi dưỡng; CBQL lựa chọn các tài liệu theo nội dung 3, chương trình BDTX được ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT. Khuyến khích CBQL sử dụng thêm các tài liệu tự tìm tòi, khai thác được.
V. Kinh phí:
Kinh phí BDTX được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm của các nhà trường.
VI. Tổ chức thực hiện:
1. Trên cơ sở kế hoạch BDTX của phòng Giáo dục và Đào tạo các nhà trường chỉ đạo CBQL xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân (Phụ lục 4) năm học 2017-2018. Đối tượng miễn BDTX: CBQL nghỉ hưu năm học 2017 và 2018,  CBQL đi học dài hạn, CBQL nghỉ thai sản trong năm học 2017-2018 tính từ 01/8/2017.
2. Triển khai đánh giá và công nhận kết quả BDTX:
Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá kết quả BDTX Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
Tất cả bài kiểm tra (Bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề…) ở các nội dung BDTX của CBQL tập hợp theo trường và nộp về phòng GD&ĐT qua các tổ chuyên môn theo các mốc thời gian (Phụ lục 1, 2). CBQL hoàn thành xong nội dung nào thì nộp bài kiểm tra (Bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề…) ở nội dung đó theo quy định.
Đơn vị, cá nhân nào không nộp đủ, đúng thời gian quy định thì coi như không có điểm, phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá là 0 điểm ở nội dung đó.
Điểm đánh giá được cho theo thang điểm 10, kết quả đánh giá BDTX gồm 6 cơ số điểm: Điểm nội dung 1 (1 cơ số điểm), điểm nội dung 2 (1 cơ số điểm), điểm nội dung 3 (4 cơ số điểm - mỗi mô đun 1 cơ số điểm). Điểm trung bình kết quả BDTX = (điểm nội dung 1 + điểm nội dung 2 + điểm trung bình nội dung 3) chia cho 3. Căn cứ điểm trung bình BDTX xếp loại kết quả BDTX gồm 2 mức: Đạt yêu cầu và Không đạt yêu cầu.
Cán bộ quản lý tham gia BDTX được đánh giá kết quả Đạt yêu cầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT, phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDTX. Giấy chứng nhận BDTX được lưu vào hồ sơ cá nhân hàng năm và là một trong những minh chứng để xếp loại CBQL theo Chuẩn và thực hiện các chế độ chính sách khác.
3. Mốc thời gian triển khai nhiệm vụ BDTX  và thực hiện chế độ báo cáo (Phụ lục 3)
4. Các trường chỉ đạo CBQL xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân theo mẫu (Phụ lục 4), nộp bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch, báo cáo chuyên đề…  (Phụ lục 1,2). Lưu trữ đầy đủ hồ sơ có liên quan đến BDTX của nhà trường (theo phụ lục 5) và báo cáo kết quả thực hiện về phòng Giáo dục và  Đào tạo. Người nhận báo cáo đồng chí Nguyễn Văn Bình - Tổ THCS - Phòng Giáo dục và Đào tạo. Email: binhyk@gmail.com.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm tra công tác BDTX của các đơn vị trong các đợt thanh tra, kiểm tra trong năm học và đưa việc thực hiện nhiệm vụ BDTX của các nhà trường, của cán bộ quản lý, giáo viên vào bình xét thi đua hàng năm.
Nhận được kế hoạch này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu và nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo qua các Tổ chuyên môn hoặc đồng chí Nguyễn Văn Bình để được giải quyết./.
           
     Nơi nhận:
 - Sở GD&ĐT Nam Định (để BC);
 - Lãnh đạo PGD&ĐT (để chỉ đạo);
 - Các Tổ CM PGD&ĐT (để TH);
 - Các trường TH, THCS (để TH);
 - Lưu VP.
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã lý)
 
Phạm Mạnh Tuân
 

File đính kèm